بررسی مشکلات شهرداری قیدار

دیدار اصانلو شهردار قیدار با دکتر بیگدلی نماینده محترم مردم شریف شهرستان در خصوص بررسی مشکلات شهرداری قیدار


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها