تنظیف کانالهای لکه گیری آسفالت

پاکسازی و تنظیف کانالهای لکه گیری آسفالت از شن و ماسه توسط پرسنل زحمتکش واحد خدمات شهری


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها