تراش رویه تخریب شده آسفالت

تراش رویه تخریب شده آسفالت توسط دستگاه ویرتگن و آماده سازی خیابان شهرداری برای لکه گیری و آسفالت ریزی


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها