پاکسازی دامنه کوه پنجه علی

پاکسازی دامنه کوه پنجه علی به مناسبت هفته محیط زیست با همکاری عوامل خدمات شهری شهرداری قیدار و اداره محیط زیست شهرستان و دوستداران طبیعت


گالریپاکسازی دامنه کوه پنجه علی

دیدگاه ها و پیام ها