عملکرد مالی شهرداری قیدار در شش ماهه دوم سال ١٣٩٧

عملکرد مالی شهرداری قیدار از بیستم شهریور ۹۷ لغایت بیستم اسفندماه سال ۱۳۹۷ به استثنای هزینه های کارپردازی و عمرانی


گالریدیدگاه ها و پیام ها