دفتر شهردار

1-     ابلاغ كليه بخشنامه ها، دستور العمل ها و آيين نامه ها حسب الامر شهردار محترم جهت اجراي دقيق به مديران دواير مختلف شهرداري

۲-    
تلاش مستمر براي تقويت هرچه بيشتر روحيه تفاهم بين مديران و پرسنل و زمينه
سازي بمنظور برقراري ارتباط بين آنان و ايجاد و برقراري نظم و ترتيب و
هماهنگي و انسجام بين واحدها۳-     شركت در جلسات شوراي دواير بصورت منظم و تهيه صورتجلسات و ابلاغ مصوبات به مديران شهرداري و پيگيري جهت تسريع در اجراي آن۴-     انجام هماهنگي لازم بمنظور حضور شهردار محترم در جلسات و جلسات رسمي، مذهبي، جشن ها، سمينارها، كنفرانس ها و ساير۵-    
جمع آوري اطلاعات لازم و شماره تلفن هاي مديران، مسوولان و روساي ادارات
شهر، شهرستان، استان و دواير شهرداري، ادارات كل و برقراري ارتباط با
متناظر استاني۶-    
جمع آوري گزارش عملكرد ماهيانه كليه واحدها شهرداري جهت اندازه گيري تلاش
مديران در تحقق سياست هاي آني و آتي مديريت شهري در راستاي ارائه خدمات
مطلوب به شهروندان۷-     مطالعه و بررسي مطبوعات و نشريات بصورت روزانه و تهيه آرشيو از اخبار مربوط به شهرداري باغستان۸-    
انجام هماهنگي لازم بمنظور بازديد شهردار از طرح ها و پروژه هاي عمراني،
پارك ها و وضعيت معابر شهري، كيفيت سرويس دهي ناوگان حمل و نقل درون شهري
به شهروندان و ...۹-     انجام هماهنگي لازم جهت حضور شهردار در جمع هيات امنا محلات براي بررسي مشكلات و رفع آن با تعامل و همكاري شهروندان۱۰-
پاسخ به خطوط تلفن دفتر شهردار و استخراج اطلاعات لازم و ابلاغ به مدير
واحد مربوطه جهت رفع مشكل و پاسخ به درخواست در كوتاه ترين زمان ممكن۱۱-
پاسخگويي به ارباب رجوع بصورت روزانه و راهنماي آنها طبق مقررات قانوني و
تفكيك مراجعين و هدايت به سمت دفتر معاونين بر اساس اختيارات آنان بمنظور
جلوگيري از فوت زمان براي ارباب رجوع۱۲- مستند سازي سوابق حسب الامر شهردار محترم بمنظور استناد قانوني و به هنگام براي حفظ منافع شهر و شهرداري باغستان۱۳-    
اطلاع رساني به متقاضيان امور مختلف مبتلابه وظايف شهرداري جهت توجيه آنان
با هدف پيگيري جري تشريفات قانوني از سوي ارباب رجوع بمنظور تسريع در
پاسخگويي و حصول نتيجه۱۴-     تشخيص مواردي كه نياز به هدايت متقاضي به سمت دستگاه ها، نهادها و ادارات ديگر باشد۱۵-     دريافت نامه هاي وارده و ارائه رسيد به مرجع درخواست و بلعكس ارسال نامه به ادارت مختلف و اخذ رسيد۱۶- حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده بر اساس دستور العمل هاي ابلاغي از سوي حراست و بازرسي و امانتداري۱۷- پيگيري اجراي مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر حسب مورد دستور شهردار محترم۱۸-
مطالعه دقيق كليه نامه هاي وارده و دستورات صادره از سوي شهردار محترم جهت
ابلاغ به دواير مربوطه و زيرمجموعه و پيگيري بمنظور ارائه پاسخ لازم در
زمان مقرر به مرجع ارسال نامه۱۹- بازخواني و اصلاح كليه نامه هاي مرسوله از واحد تايپ جهت تصحيح و عودت به واحد تايپ۲۰-
دريافت نمابر و در صورت اهميت موضوع به رويت شهردار رساندن و اطلاع رساني
فوري به واحدهاي مربوطه جهت پيگيري و پيشگيري لازم. (مثال: پيش بيني وضعيت
آب و هوا در فصول پر بارش)۲۱- ممهور كردن كليه نامه ها به مهر اقدام سيستمي۲۲- ارجاع نامه بر حسب موضوع به معاونت هاي ذيربط۲۳- بررسي، جستجو و تهيه گزارش خلاصه سوابق حسب مورد دستور شهردار محترم۲۴- برگزاري جلسات ملاقات مردمي هر هفته بصورت منظم با محوريت جلب رضايت شهروندان۲۵- يادآوري تاريخ جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده ها جهت حضور شهردار محترم بر حسب موضوع و دستور جلسات۲۶- نظم و ترتيب دادن به نامه هاي وارده و قراردادن آنها بر اساس محتوا بصورت مجزا در كارتابل شهردار محترم۲۷-
پاسخگويي به ارباب رجوع دفتر شهردار با سعه صدر بصورت روزانه و همچنين
انجام كليه امور محوله از سوي شهردار محترم در چهار چوب قوانين شهرداري۲۸-
انتقال كليه مسائل، مشكلات، نظرات و انتظارات شهروندان به شهردار محترم
جهت چاره انديشي و صدور اوامر مقتضي و در نهايت ارائه خدمات مطلوب و در شان
شهروندان


گالریدیدگاه ها و پیام ها