انفورماتیک و رایانه شهرداری

شرح وظایف:

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
جمع آوري، بررسي و تدوين نيازهاي حوزه هاي مختلف منطقه در ارتباط باسخت افزار ونرم افزار.
توزيع امكانات و نظارت بر استفاده بهينه از تجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري.
برنامه ريزي براي پشتيباني و نگهداري تجهيزات و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري.
بررسي نيازهاي آموزشي در ارتباط با رايانه و ارائه پيشنهاد براي برگزاري دوره هاي آموزشي به مسئول مافوق.
نصب نرم افزار هاي مورد نياز و آموزش كاربران براي استفاده.
برنامه ريزي، نظارت و بروز رساني اطلاعات سايت اينترنتي منطقه.
راهبري نرم افزارهاي شهرداري الكترونيك در منطقه.
پيگيري و نظارت بر امور شبكه و ارتباطات در منطقه.
نظارت بر نگهداري اتاق سرور در منطقه.

اقدام در خصوص تهيه نسخه پشتيبان كليه نرم افزارهاي موجود در منطقه ( از
جمله دبيرخانه، نوسازي، حسابداري، شهرداري الكترونيك و … ) بصورت روزانه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.


گالریدیدگاه ها و پیام ها