عمران شهرداری

شرح وظایف مسئول واحد:

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر اجراي كليه فعاليت هاي عمراني و بهسازي معابر، پارك ها، مستحدثات و … در محدوده منطقه.
نظارت و اجراي پياده رو سازي و تعمير و مرمت پياده روهاي معابر عمومي در محدوده منطقه.
نظارت بر ديواركشي زمينهاي باير موجود در منطقه با رعايت قوانين و مقرات جاري .
بررسي و امضاء صورت وضعيت هاي پيمانكاران برابر قوانين و مقررات .
پيگيري ساير پروژه هاي عمراني پيش بيني شده در محدوده منطقه.

اهتمام به تعمير و نگهداري ابنيه و تأسيسات پل هاي عابر پياده، پلهاي
همسطح و غير همسطح، جداول، رفوژها، ساختمان ها و مستحدثات در محدوده منطقه.
نظارت بر احداث كليه طرح هاي ترافيكي و تسهيلات عبور و مرور در محدوده منطقه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تهيه طرح هاي ساختماني مورد نياز منطقه از جمله ساختمان اداري، دفتر پارك، سرويس بهداشتي و …
تهيه طرح هاي فضاي سبز پاركها از جمله پارك محله اي، پارك حاشيه اي، پارك ترافيكي و …
تهيه طرح هاي ديوار كشي، نرده گذاري، كيوسك و …
كنترل نقشه هاي تهيه شده توسط مهندسين مشاور.
نظارت بر اجراي طرح هاي معماري منطقه.
نظارت بر تهيه مصالح مورد نياز طرح هاي عمراني منطقه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.گالریدیدگاه ها و پیام ها