کارگزینی شهرداری

شرح وظايف كارگزين

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل كارگري در مورد پرسنل با همكاري واحد هاي مربوطه.
انجام امور بايگاني پرسنلي.
انجام امور مربوط به تسويه حساب مرخصي سالانه و همچنين تسويه حساب در زمان ترك كار و يا تغيير محل خدمت كاركنان.
رسيدگي به درخواست ضمانت بانكي كاركنان برابر دستورالعمل هاي مربوطه.
تهيه گزارش آمار پرسنلي مورد درخواست مسئولين ذيربط.
پيشنهاد به موقع جهت ارتقاء گروه كاركنان.
نظارت و ارايه گزارش از مرخصي ، اضافه كار، ماموريت و حضور و غياب كاركنان.
برنامه ريزي لازم به منظور حسن انجام امور مختلف در كارگزيني.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.


گالریدیدگاه ها و پیام ها