واحد امور مالی و حسابداری

شرح وظايف رئيس اداره امور مالي و اداري

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر كليه امور اداري، مالي و درآمدي باتوجه به ضوابط تعيين شده واختيارات تفويضي به منطقه.

تنظيم و پيشنه اد بودجه سالانه،اصلاح بودجه، متمم و تفريغ بودجه و پيش
بيني اعتبارات و ملزومات موردنياز جهت طي مراحل تصويب توسط حوزه معاونت
برنامه ريزي.
نظارت بر تنظيم اسناد هزينه و همچنين انجام امور مربوط به
حسابداري و همچنين توافقنامه املاك مورد مسيري منطقه بر اساس دستور العمل
هاي صادره.
نظارت بر مميزي املاك واقع در م حدوده منطقه و تهيه
شناسنامه براي هر ملك در اجراي مقررات قانون نوسازي و عمران شهري با
هماهنگي بخش درآمد .
حفظ ارتباط بين واحدهاي تابعه منطقه با مديريت هاي مختلف شهرداري، موسسات، ادارات و يا اشخاص حقيقي از لحاظ مكاتبات اداري.

بررسي نيروي انساني با توجه به چارت تشكيلاتي و نيروهاي بازنشسته و مستعفي
و … در جهت جذب و بكار گيري نيروهاي جديد از طريق مديريت امور اداري.
نظارت لازم در خصوص انجام مراحل ترفيع، ارتقاء و انتصاب كاركنان طبق مقررات و ضوابط و اختيارات تفويضي.
نظارت بر اجراي دقيق آئين نامه ها ، دستورالعمل ها و بخش نامه هاي اجرايي و قوانين و مقررات اداري، مالي و درآمدي.
شركت در جلسات تحول اداري به منظور اجراي خط مشي اعلامي از سوي معاونت برنامه ريزي.
نظارت لازم بر اموال و انبار به منظور حفظ و حراست از اموال مربوط به منطقه.
نظارت بر تنظيم كليه اسناد معاملات و قراردادهاي منطقه.
نظارت و كنترل عمليات مربوط به بستن حسابها در پايان دوره مالي.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف كارشناس مالي

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت بر انجام كليه امور مالي با رعايت قوانين و مقررات مالي و معاملاتي شهرداري.
انجام تعهدات مالي در حد اعتبارات بودجه مصوب.
كنترل و نظارت در نحوه مميزي و رسيدگي به ليستها و اسناد هزينه.
نظارت در تهيه و تنظيم صورت مغايرت هاي بانكي بصورت ماهيانه و پيگيري لازم در جهت رفع مغايرتها ضمن هماهنگي با مقام مافوق.
پيگيري در رفع موارد ذكر شده در گزارش حسابرس هاي داخلي و خارجي.
تهيه گزارش هاي لازم اعم از ترازهاي ماهيانه و پايان دوره جهت ارائه به مقام مافوق.
بستن حسابها در پايان سال و نظارت و كنترل امور عملياتي مربوط به بستن حسابها با هماهنگي مقام مافوق.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف حسابدار (تنظيم اسناد )

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تهيه و تظيم اسناد هزينه براساس مدارك مثبته.
تهيه وتنظيم اسناد مربوط به بستن حسابها.
تهيه و تنظيم اسناد اصلاحي جهت رسيدن به مانده هاي واقعي.
ثبت و انعكاس حسابها در دفاتر روزنامه، معين و كل.
همكاري با مميز در رسيدگي به حساب هاي هزينه و درآمد و ساير پرداختها.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف حسابدار (حقوق و دستمزد، صدور چك و مغايرت بانكي )

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
همكاري در انجام عمليات اصلاح حساب ها جهت رسيدن به مانده هاي واقعي.

اقدام در خصوص تهيه صورت مغايرت بانكي و صورت گردش وجوه نقد و كنترل مانده
حسابها طبق دفاتر و بانك و رفع مغايرت ها ضمن هماهنگي با مقام مافوق.
نگهداري كليه حساب هاي بانكي واحد مربوط و تنظيم آنها در دفاتر قانوني.
تهيه و تنظيم ليست و كنترل آن با مدارك مثبته پيوست، بخشنامه ها و مصوبات .
كنترل پرداخت هزينه هاي مستمر و غير مستمر و نگهداري آنها.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف حسابدار ( امور قراردادها و اعتبارات)

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
همكاري در تهيه و تنظيم اسناد ومدارك مالي از قبيل اسناد هزينه، اسناد انبار، اسناد درآمد.
كنترل قراردادهاي منعقده با شركت ها و مؤسسات از محل اعتبارات جاري و طرح هاي عمراني و همچنين نظارت بر صدور اسناد مربوطه.
كنترل پرداختهاي مقطعي به كاركنان شركتهاي طرف قرارداد با شهرداري برابر قرارداد منعقده.
همكاري در صدور اسناد قرارداد ها و پرداختهاي كاركنان غير شاغل در شهرداري با رعايت قوانين و مقررات از منابع طرح ومنابع جاري.
كنترل كليه هزينه هاي بخش خصوصي طرف قرارداد با شهرداري.
همكاري در تهيه و تنظيم ترازنامه آزمايشي مانده گيري و بستن حسابها جهت اصلاح و تهيه گزارش عملكرد.
همكاري در انجام عمليات اصلاح حساب ها جهت رسيدن به مانده هاي واقعي.
همكاري در تهيه اسناد هزينه براي پرداخت قطعي و غير قطعي به اشخاص حقيقي و حقوقي.
پيگيري تشكيل جلسات كميسيون هاي معاملات و كميته فني و همچنين تهيه اسناد مربوط به مناقصات و مزايده ها.
تأمين اعتبار نمودن كليه درخواستها و هزينه ها قبل از خرج بر اساس بودجه.
تهيه بودجه، متمم بودجه و تفريق بودجه جهت ارايه به مقام مافوق.
كنترل وجوه برگشتي از محل علي الحسابها، پيش پرداخت ها و اعتبارات اسنادي.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف حسابدار ( مميزي اسناد )

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
رسيدگي به اسناد هزينه هاي جاري در چارچوب قوانين و مقررات مالي شهرداري.
رسيدگي به اسناد هزينه هاي عمراني باتوجه به ضمائم و مدارك مثبته و مفاد قرارداد ها درچارچوب قوانين و مقررات مالي شهرداري.
رسيدگي به ليستهاي حقوقي با توجه به قوانين، مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها.
رسيدگي به اسناد و مدارك مربوط به واريز بدهي اشخاص حقيقي وحقوقي و كارپرداز.
رسيدگي به اسناد مربوط به تملكي ها و غرامتي ها.
رسيدگي به اسناد وگزارش تنخواه گردان باتوجه به مدارك و ضمائم پيوست در چارچوب قوانين و مقررات مالي شهرداري.
رسيدگي به اسناد درآمدي روزانه.
رسيدگي به اسناد مربوط به استرداد سپرده ها و درآمدها.
رسيدگي به پيش پرداختها، علي الحسابها و اسناد و مدارك مربوطه از نظر رعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي شهرداري.
رسيدگي به مادر سندهاي ارسالي از شهرداري مركزي تا رسيدن به مرحله تأييد نهايي.
همكاري در بستن حسابها و تهيه گزارش هاي ماهيانه و ساليانه.
اقدام در خصوص اعاده اسناد ناقص با ذكر دلايل مربوطه به مسؤول صدور اسناد جهت رفع مشكل آنها..
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.


گالریدیدگاه ها و پیام ها