ممیزی و نوسازی شهرداری

شرح وظایف مسئول واحد:

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

هماهنگي با كارشناس GIS جهت بروز رساني نقشه هاي محدوده منطقه به منظور استفاده در امور مميزي.
هماهنگي با كارشناس GIS به منظور اصلاح اطلاعات توصيفي و مكاني املاك.
بررسي نحوه توزيع قبوض عوارض ساليانه و كنترل عملكرد دستگاه توزيع كننده قبوض.
هماهنگي با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسي و اصلاح قبوض برگشتي املاك و توزيع مجدد آنها.
هماهنگي با مأمورين وصول جهت بهينه سازي وصول عوارض ساليانه.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

شرح وظايف مأمور اجرا و ابلاغ

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
پيگيري هاي لازم جهت تعيين بدهي مؤديان اعم از صنوف، عوارض ساليانه و …
توزيع قبوض و ابلاغيه هاي بدهي مؤديان عوارض.
محاسبه كليه عوارض ساختماني، نوسازي، صدور پروانه كسب و عوارض ساليانه صنفي و ابلاغ آن به مؤديان.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.


گالریدیدگاه ها و پیام ها