کمیته تخصیص آب استان

جلسه کمیته تخصیص آب استان با حضور اصانلو شهردار قیدار و مهندس حاجیلو در خصوص تامین آب صنایع مزاحم شهری و میدان احشام ...

شهردار

نام و نام خانوادگی: بهروز اصانلومدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق...