فضای سبز

شرح وظایف&nbsp&nbsp *اجرای طرح گلکاری و غرس اشجار پارکها ، میادین ، معابر عمومی ،غیره...

خدمات شهری

شرح وظایف :اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. نظارت مستمر بر معابر عمومي و جمع آوري زبال...

کسب و درآمد شهرداری

وظایف واحد درآمدشرح وظايف مسؤول درآمداجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. همكاري هاي لازم ...

ماده صد شهرداری قیدار

شرح وظایف:اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. انجام تشريفات قانوني به منظور ثبت و طبقه بن...

امور حقوقی

شرح وظایف:اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. برنامه ريزي و انجام كليه فعاليت هاي مربوط ب...

فنی وشهرسازی

شرح وظایف:مسئول واحد:اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. نظارت بر صدور پروانه ساختماني، پ...

انباردار و جمعداری

شرح وظایف:اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. اقدام به تحويل گرفتن اموال خريداري شده و تح...

امور قراردادها

1. تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان بصورت فرمت استاندارد و اخذ تاییدیه های مالی و حقوقی از کارشناسان مربوطه &nbsp...