شهرداری قیدار شهرداری قیدار

کلام برتر
«لا ینال شفاعتی من اخر الصلوة بعد وقتها»
کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، « فردای قیامت » به شفاعت من نخواهدرسید.
حضرت محمد « ص »
اطلاعات
آیا خدمت موردنظر شما در موعد مقرر انجام شده؟
نحوه برخورد کارمندان با شما چگونه بوده؟
آیا اطلاع و راهنمایی لازم به شما داده شده؟