شهرداری قیدار شهرداری قیدار

کلام برتر
«یأتی علی الناس زمان تكون العافیة فیه عشرة اجزاء : تسعة منها فی اعتزال الناس و واحد فی الصمت»
زمانی بر مردم خواهد آمد كه در آن عافیت ده جزء است ، كه نه جزء آن در كناره گیری از مردم ، و یك جزء آن در خاموشی است.
امام رضا « ع »
اطلاعات
آیا خدمت موردنظر شما در موعد مقرر انجام شده؟
نحوه برخورد کارمندان با شما چگونه بوده؟
آیا اطلاع و راهنمایی لازم به شما داده شده؟