رنگآمیزی جداول بلوار

رنگآمیزی جداول بلوار شهید مطهری شمالی و بازدید مرادی رئیس شورای اسلامی شهر بهمراه اصانلو شهردار قیدار: 1/8/99


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها