ترمیم معابر میدان امام حسین

بازدید اصانلو شهردار قیدار از روند ترمیم معابر منتهی به میدان امام حسین بهمراه کارشناسان واحد عمران


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها