تعمیر سوله در محل دفن پسماند

تعمیر سوله در محل دفن پسماند شهری توسط واحد عمران وخدمات شهری شهرداری قیدار


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها