جلسه اعضای کمیته نظارت

⁩⁦جلسه اعضای کمیته نظارت بر ساخت و ساز در حوزه مسکن و شهرسازی قیدار با حضور نمایندگان شهرداری، اداره راه و شهرسازی و اعضای شورای اسلامی شهر


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها