اطفاحریق کارگاه نجاری

آتش سوزی در کارگاه نجاری در ورودی روستای زواجر واطفاحریق توسط نیروهای آتش نشانی شهرداری قیدار مورخه ۹۹/۲/۲۷


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها