پاکسازی ورودی ها پاکسازی ورودی ها و حاشیه های شهری توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری قیدار

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها