نخستین روزهای 1399 اقدامات انجام گرفته در نخستین ایام سال جدید به روایات تصویر


عملیات گل کاری

نصب بنر اعیاد شعبانیه

پیاده رو سازی

بازدید از نقاهتگاه 


گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها