مدیر کل امور شهری استانداری ملاقات اصانلو شهردارقیدار با مهندس محمودی مدیر کل امور شهری استانداری درخصوص پیگیری موضوع ساختمان آتش نشانی واداری

گالری



قیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها