آسفالت ریزی خیابان مرصاد

آسفالت ریزی خیابان مرصاد و بازدید اصانلو شهردار قیدار از مراحل اجرای عملیات: شنبه 98/8/18


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها