برگزاری کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی «عوامل اجتماعی تعیین کننده های سلامت و نقش آن در نشاط اجتماعی» برای پرسنل شهرداری قیدار با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها