امور اداری شهرداری

شرح وظایف:

شرح وظايف مسئول امور اداري

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
نظارت لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل كارگري در مورد پرسنل با همكاري واحد هاي مربوطه.

ارتباط و ايجاد هماهنگي با گروه تشكيلات و بهبود روشها بمنظور رفع مسايل
تشكيلاتي واحد مربوطه و ارائه پيشنهاد براي بهبود انجام امور.
معرفي كاركنان واجد شرايط براي طي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت واحد مربوطه پس از هماهنگي با مسئول مافوق.
نظارت مستمر به منظور انجام به موقع جهت ارتقاء گروه كاركنان به حوزه مديريت امور اداري.
نظارت بر امور كارگزيني، دبيرخانه، موتوري، بايگاني، ماشين نويسي و ساير واحد هاي زير مجموعه.
پيش بيني احتياجات پرسنلي و اقدام لازم در مورد تامين آن با هماهنگي واحد زيربط.
پيشنهاد نيروهاي واجد شرايط جهت مشاغل مختلف به مسئول مافوق.
پيگيري و نظارت مستمر به منظور رفتار و برخورد مناسب كاركنان با ارباب رجوع و ديگر همكاران با رعايت قوانين ومقررات اداري.
همكاري در تنظيم آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي لازم.
به روز نگه داشتن سيستم پرسنلي و ثبت اطلاعات مربوطه در سيستم فوق.
ارايه گزارش هاي پرسنلي در فواصل زماني معين به مقام مافوق.
نظارت بر مكاتبات اداري بر اساس آيين نامه مكاتبات شهرداري .
پيگيري مسايل رفاهي كاركنان.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.


گالریدیدگاه ها و پیام ها