حراست شهرداری

شرح وظایف:

   برنامه ريزي و اداره و نظارت بر انجام امور حراستي شهرداري و موسسات تابعه

-         بررسي و اعلام نظر نسبت به استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل و مدارك و اسناد محرمانه


-         تدوين آيين نامه ها و دستورالعملهاي حفاظتي و حراستي جهت حفظ و
نگهداري اسناد طبقه بندي شده و نظارت در حسن اجراي آيين نامه هاي مذكور


-         اقدام به جمع آوري هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نياز جهت سازمانها و مقامات ذيصلاح


-         حفاظت از اطلاعات و اسناد بمنظور جلوگيري از هرگونه تهديد و خطرات احتمالي


-         اظهار نظر در خصوص صلاحيت افراد جهت احراز مشاغل حساس با هماهنگي واحدهاي ذيربط


-         ارائه مشاوره امنيتي واطلاعاتي لازم به شهردار


-         فراهم ساختن موجبات آموزشي كاركناي شهرداري در زمينه برنامه هاي حراستي و نگهداري اسناد طبقه بندي شده


-         صدور كارت شناسائي براي كاركنان شهرداري در چهارچوب ضوابط ذيربط


-         انجام امور تحريرات و بايگاني اسناد طبقه بندي شده و محرمانه با توجه به مقررات مربوطه


-         ارزيابي منظم امور و انعكاس فعاليتهاي انجام شده و مشكلات واحد به شهرداري


-         انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول مي گردد.


گالریدیدگاه ها و پیام ها