جلسه 4/4/99

جلسه علنی شورای اسلامی شهر قیدار با حضور کلیه اعضا روز چهارشنبه مو...

تبریک نوروزی

بسم الله الرحمن الرحیمیا مقلّب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و ال...