املاک شهرداری

شرح وظایف:اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوا...